โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

        ทางหลวงหมายเลข 309 สายวังน้อย-สิงห์บุรี เป็นเส้นทางคมนาคมสายสำคัญที่เชื่อมโยงระยะหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี โดยบริเวณ กม.29+914 มีทางหลวงหมายเลข 347 พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันมีลักษณะเป็นสี่แยก (แยกทุ่งมะขามหย่อง) ควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจร เนื่องจากการขยายตัวและ การเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณแยกทุ่งมะขามหย่องเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่เชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น มีเส้นทางคมนาคมสายรองเชื่อมต่อเพิ่มขึ้นหลายสาย ประกอบกับเป็นที่ตั้งของ แหล่งโบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง จึงทำให้มีผู้ใช้ทางเดินทางผ่านบริเวณแยกทุ่งมะขามหย่องเพิ่มสูงขึ้น และปริมาณจราจรมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การควบคุมด้วยสัญญาณไฟจราจรไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มสูงขึ้นได้ ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในบริเวณ แยกทุ่งมะขามหย่องโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว และโครงข่ายทางหลวงใกล้เคียง ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยว และรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรและอื่น ๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอัจฉริยะคุณภาพสูง และแผนพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ในประเด็นการพัฒนาที่ 3 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

        กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้าง บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง) เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการน้อยที่สุด


ข้อมูลเพิ่มเติม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงได้ดำเนินงานจัดประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จั...


โพสโดย : admin | 28 ก.พ. 2567 | เข้าชม : 174 ครั้ง

กรมทางหลวง กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวั...


โพสโดย : admin | 30 ม.ค. 2567 | เข้าชม : 239 ครั้ง

เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนด ที่ปรึกษาได้จัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Draft EIA Report) ...


โพสโดย : admin | 30 ม.ค. 2567 | เข้าชม : 160 ครั้ง

กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ...


โพสโดย : admin | 20 พ.ย. 2566 | เข้าชม : 226 ครั้ง

ที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Progress EIA Report) ...


โพสโดย : admin | 30 ต.ค. 2566 | เข้าชม : 294 ครั้ง

กรมทางหลวงกำหนดให้ดำเนินการจัดประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ...


โพสโดย : admin | 23 ต.ค. 2566 | เข้าชม : 268 ครั้ง

VDO

วีดิทัศน์ปฐมนิเทศแยกทุ่งมะขามหย่อง

วีดิทัศน์ปฐมนิเทศโครงการ (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ป

VDO

วีดิทัศน์ทางแยกทุ่งมะขามหย่อง สัมมนา 2

วีดิทัศน์ทางแยกทุ่งมะขามหย่อง สัมมนา 2

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ป

VDO

วีดิทัศน์การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

วีดิทัศน์การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

Clip By : บริษัทเอเซีย แล็ป

ลิงค์เพิ่มเติมสถิติผู้เข้าชม

เริ่มนับ
1 กุมภาพันธ์ 2566
0 ทั้งหมด
0 วันนี้
0 ออนไลน์