ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 8 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 309 กับทางหลวงหมายเลข 347 (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ประกอบการศึกษาให้เหมาะสม จึงได้กำหนดให้มีการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ตามรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
     ณ ศาลาการเปรียญ วัดจุฬามณี
     ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

กลุ่มที่ 2     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-16.30 น.
     ณ
ศาลาธรรมสังเวช วัดโคก
     ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้นางสาวลลิตา โห้สงวน เจ้าหน้าที่บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2805 6660 – 3 ต่อ 12 หรือ 08 5813 1107E-mail : yaekthungmakhamyong@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 23 ต.ค. 2566  | เข้าชม : 222  ครั้ง