การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 1

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1

3. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 1

4. PowerPoint นำเสนอ ชุดที่ 1

5. วีดิทัศน์ ชุดที่ 1


การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 2

2. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 2

3. PowerPoint นำเสนอ ชุดที่ 2

 

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 3

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2

3. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 3

4. PowerPoint นำเสนอ ชุดที่ 3

5. วีดิทัศน์ ชุดที่ 2

 

การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 4

2. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 4

3. PowerPoint นำเสนอ ชุดที่ 4

การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

1. เอกสารประกอบการประชุม ชุดที่ 5

2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3

3. บอร์ดนิทรรศการ ชุดที่ 5

4. PowerPoint นำเสนอ ชุดที่ 5

5. วีดิทัศน์ ชุดที่ 3