ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 : ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๙ กับทางหลวงหมายเลข ๓๔๗ (แยกทุ่งมะขามหย่อง)

 

ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านของโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖7 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยได้มอบหมายให้นางสาวลลิตา โห้สงวน เจ้าหน้าที่บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0 2805 6660 – 3 ต่อ 12 หรือ 08 5813 1107 E-mail : yaekthungmakhamyong@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ 1     
โพสโดย : admin  | 30 ม.ค. 2567  | เข้าชม : 198  ครั้ง